Formos

Centralizuota buhalterija
 
 1. Prašymas dėl priėmimo į darbą, darbo užmokesčio ir NPD taikymo
 2. Mokytojo priėmimo į darbą įsakymo pavyzdys (nuo 2018-09-01)
 3. Apyskaita
 4. Išnuomotų įstaigos patalpų (valgyklos) eksploatavimo išlaidų nustatymo aktas
 5. Darbuotojų sukauptų nepanaudotų kasmetinių atostogų drbo dienomis inventorizacijos aprašas
 6. Turto atidavimo naudoti aktas
 7. Atsargų nurašymo aktas
 8. Atsargų nurašymo (bendromis sumomis) aktas
 9. Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti trumpalaikio turto nurašymo ir likvidavimo aktas
 10. Trumpalaikių mokėtinų sumų inventorizavimo aprašas- sutikrinimo žiniaraštis
 11. Trumpalaikių gautinų sumų inventorizavimo aprašas- sutikrinimo žiniaraštis
 12. Dėl papildomo darbo (ir vadavimo) jungimo būdu įsakymo pavyzdys
 13. Dėl papildomo darbo (ir vadavimo) gretinimo būdu įsakymo pavyzdys
 14. Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktas
 15. Piniginių lėšų banke inventorizacijos aprašas
 16. Ilgalaikio turto perdavimo naudoti veikloje aktas
 17. Nuostolio dėl ilgalaikio turto nuvertėjimo pažyma
 18. Nuostolio dėl ilgalaikio turto nuvertėjimo panaikinimo pažyma
 19. Ilgalaikio turto naudojimo veikloje nutraukimo aktas
 20. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčio pažyma
 21. Ūkinio inventoriaus nurašymo aktas
 22. Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų vertės koregavimo žiniaraštis
 23. Formos įstaigų biudžeto planavimui:
  23.1. Pažyma dėl lėšų planavimo socialiniai paramai mokiniams 
  23.2. Pažyma dėl lėšų planavimo mitybai
  23.3. Informacija savivaldybės biudžeto lėšų (15101) planavimui
 24. Prašymas dėl komandiruotės
 25. Komandiruotės išlaidų ataskaita
 26. 20___ metų inventorizacijos aktas
 27. Pažyma dėl ligos išmokos apskaičiavimo
 28. Prašymas dėl leidimo dirbti nuotoliniu būdu
 29. Pasižadėjimas
 30. Reikalavimas sumokėti mokesčius už vaiko išlaikymą
 31. Pareiškimas teismui

Informacija atnaujinta: 2020-09-15