Duomenų subjektų teisės

Administracinė informacija

Duomenų subjektų teisės:

 • Teisė susipažinti su duomenimis
 • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis
 • Teisė reikalauti ištrinti (būti pamirštam) duomenis
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą
 • Teisė į duomenų perkeliamumą
 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu
 • Teisė nebūti automatizuotai vertinamam ir profiliuojamam

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Duomenų subjektų asmens duomenis tvarko Alytaus miesto paslaugų centras, juridinio asmens kodas 304565434, buveinės adresas Kaštonų g. 3, 63316 Alytus, elektroninio pašto adresas info@ampc.lt.

Asmens duomenų tvarkymo  teisėtumas:

 • Alytaus miesto paslaugų centras kaip duomenų valdytojas pagal įstatymus yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis užtikrinant duomenų valdytojo savarankišką funkcionavimą (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, dokumentų tvarkymas);
 • Alytaus miesto paslaugų centras kaip duomenų tvarkytojas vykdo Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytas funkcijas Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo sutarčių su Alytaus miesto savivaldybės biudžetinėmis įstaigomis ir Susitarimų dėl asmens duomenų tvarkymo su Alytaus miesto savivaldybės biudžetinėmis įstaigomis (duomenų valdytojais) pagrindu.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Alytaus miesto paslaugų centre taisyklės, patvirtintos 2018-07-16 įsakymu Nr. V-26

Informacija atnaujinta: 2018-08-22

Skip to content