Asmens duomenų apsauga

Administracinė informacija

Asmens duomenų tvarkymas

Alytaus miesto paslaugų centras asmens duomenis tvarko vadovaudamasis  Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus patvirtintomis Asmens duomenų tvarkymo Alytaus miesto paslaugų centre taisyklėmis ir Alytaus miesto paslaugų centro asmens duomenų privatumo politika.

Vykdyti duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi  Alytaus miesto paslaugų centre koordinavimo ir kontrolės funkcijas paskirtas atsakingas asmuo:

  • Snieguolė Kazlauskaitė
  • Alytaus miesto paslaugų centro administratorė sekretorė
  • El. paštas info@ampc.lt,
  • Mob. +370 684  91 506

Informacija atnaujinta: 2019-12-31

Skip to content