Skaičiuoklė

Nepanaudotos atostogos darbo dienomis
Metai:
Darbo pradžia:
Darbo pabaiga:
Viso darbo dienų: 0
Neatvykimai administracijai leidus, darbo dienomis:
Atostogauta, darbo dienomis:
Darbuotojui priklauso kasmetinių atostogų už metus, darbo dienomis:
Nepanaudotos atostogos, darbo dienomis: 0
Pastabos

1. Skaičiuoklė taikoma dirbantiems 5 darbo dienas per savaitę.
2. Jeigu darbuotojo darbo laikotarpis pereina į kitus kalendorinius metus, tai nepanaudotos atostogos skaičiuojamos atskirai kiekvieniems kalendoriniams metams. Bendras nepanaudotų atostogų darbo dienų skaičius yra suma nepanaudotų atostogų darbo dienų, paskaičiuotų pagal skirtingų kalendorinių metų dirbtus laikotarpius.