Nuostatai

Administracinė informacija
BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATAI

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės tarybos
2017 m. birželio 29 d.
sprendimu Nr. T-223
(Alytaus miesto savivaldybės tarybos
2024 m. vasario 29 d.
sprendimo Nr. T-44 redakcija)

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Alytaus miesto paslaugų centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Alytaus miesto paslaugų centro (toliau – įstaiga) veiklos sritis, tikslus ir funkcijas, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią institucijos kompetenciją, įstaigos teises, pareigas, valdymą ir finansinę veiklą, darbo santykius, finansinės veiklos kontrolę, nuostatų keitimo tvarką, reorganizavimą, pertvarkymą ir likvidavimą.

2. Juridinio asmens pavadinimas – Alytaus miesto paslaugų centras.

3. Juridinio asmens teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Įstaiga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis nuostatus, antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose.

4. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 304565434.

5. Buveinės adresas – Kaštonų g. 3, Alytus.

6. Įstaigos savininkė – Alytaus miesto savivaldybė (toliau – savininkas), Rotušės a. 4, Alytus, kodas 111102979. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina meras, išskyrus tas biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas, kurios yra priskirtos išimtinei ir paprastajai Savivaldybės tarybos kompetencijai. Įstaiga yra iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto išlaikoma biudžetinė įstaiga, kuriai lėšos skiriamos ir administruojamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka. Įstaigai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

7. Įstaigos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

8. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

9. Įstaigos veikla yra neterminuota.

10. Pranešimai, kuriuos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia paskelbti viešai, skelbiami įstaigos interneto svetainėje www.ampc.lt, prireikus – ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

II SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS SRITIS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS

11. Įstaigos veiklos rūšis – buhalterinė apskaita ir audito atlikimas (kodas 69.20.10), finansinių ataskaitų rengimas (kodas 69.20.20), įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla (kodas 82.1).

12. Įstaigos veiklos sritis – įstaigų finansinės apskaitos tvarkymas, administracinė ir aptarnavimo veikla.

13. Įstaigos veiklos tikslai:

13.1. organizuoti centralizuotą finansinės apskaitos paslaugų teikimą Alytaus miesto savivaldybės įsteigtiems viešojo sektoriaus subjektams (toliau – savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai);

13.2. užtikrinti savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą;

13.3. organizuoti savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų biudžeto projektų parengimą;

13.4. įgyvendinti savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų politiką biudžeto, finansų valdymo ir apskaitos, ekonominės analizės, investicijų ir mokesčių klausimais;

13.5. užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių biudžeto sudarymą ir vykdymą, apskaitos tvarkymą ir ataskaitų teikimą, įgyvendinimą;

13.6. užtikrinti savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų ūkinį aptarnavimą.

14. Įgyvendindama šiuos tikslus, įstaiga atlieka šias funkcijas:

14.1. savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinės apskaitos srityje Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir apimtimi:

14.1.1. parenka savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų, kurių apskaita tvarkoma centralizuotai, ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo taisykles, jas tvirtina ir įgyvendina, sudaro didžiąją knygą ir kitų apskaitos registrų formas;

14.1.2. tvarko finansinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių finansinę apskaitą, reikalavimus;

14.1.3. rengia finansinių, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir kitas teisės aktuose, reglamentuojančiuose centralizuotos finansinės apskaitos atlikimą, nurodytas ataskaitas;

14.1.4. teikia finansinių ataskaitų rinkinių informaciją į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS), atlieka ataskaitų rinkinių tarpusavio derinimo operacijas;

14.1.5. pasirašo ataskaitų rinkinius ir konsoliduotų ataskaitų rinkinius bei kitas ataskaitas, nustatytas Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme,  ir  teikia juos savivaldybės viešojo sektoriaus subjektui pasirašyti;

14.1.6. atlieka vidaus kontrolę, laikydamasi Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme nustatytų reikalavimų;

14.1.7. atlieka kitas finansinės apskaitos tvarkymo srities funkcijas;

14.2. analizuoja ir apibendrina informaciją apie centralizuotą finansinės apskaitos administravimą, rengia ir teikia politiką šioje srityje formuojančioms institucijoms pasiūlymus dėl centralizuoto finansinės apskaitos tobulino;

14.3. teikia valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms, fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms informaciją įstaigos kompetencijos klausimais.

III SKYRIUS
SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA

15. Alytus miesto savivaldybės meras:

15.1. teikia Alytaus miesto savivaldybės tarybai (toliau – Savivaldybės taryba) tvirtinti Nuostatus;

15.2. priima į pareigas ir atleidžia iš jų ar nušalina nuo pareigų įstaigos vadovą, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su įstaigos vadovo darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Savivaldybės taryba:

16.1.  tvirtina Nuostatus;

16.2. skiria savivaldybės biudžeto asignavimus;

16.3. priima sprendimus dėl įstaigos filialų ir padalinių steigimo, perkėlimo ar jų veiklos nutraukimo;

16.4. priima sprendimus dėl įstaigos buveinės pakeitimo, reorganizavimo ar likvidavimo, skirti ir atleisti likvidatorių arba sudaryti likvidacinę komisiją ir nutraukti jos įgaliojimus;

16.5. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose, Nuostatuose ir kituose teisės aktuose savininko kompetencijai priskirtus įstaigos veiklos klausimus.

IV SKYRIUS
ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

17. Įstaiga, įgyvendindama jai pavestus tikslus, atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

17.1. Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, saugoti, naudoti patikėjimo teise perduotą Alytaus miesto savivaldybės turtą;

17.2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir įstaigos savininko nustatyta tvarka įsigyti turtą;

17.3. nustatyti įstaigos vidaus struktūrą, darbo pobūdį, pareigybių sąrašus;

17.4. sudaryti sutartis, prisiimti ir vykdyti sutartinius įsipareigojimus fiziniams ar juridiniams asmenims;

17.5. gauti paramą;

17.6. gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia įstaigos funkcijoms atlikti;

17.7. reikalauti, kad savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai, kurių finansinė apskaita tvarkoma centralizuotai, laikytųsi įstaigos nustatytų duomenų, reikalingų jos funkcijoms atlikti, pateikimo standartų ir terminų;

17.8. motyvuotu sprendimu grąžinti savivaldybės viešojo sektoriaus subjektams, kurių finansinė apskaita tvarkoma centralizuotai, netinkamai įformintus dokumentus, nevykdyti jų nurodymų, jeigu jie prieštarauja finansinės apskaitą reglamentuojantiems teisės aktų nuostatoms, ir apie tai informuoti savivaldybės viešojo sektoriaus subjektus.

18. Įstaigos pareigos:

18.1. naudoti iš savivaldybės biudžeto gaunamas lėšas tik Nuostatuose numatytai veiklai vykdyti ir tik pagal asignavimų valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas;

18.2. teikti savininkui ir kitoms įstatymų numatytoms institucijoms savo veiklos ataskaitas bei veiklos planus;

18.3. užtikrinti saugias įstaigos darbuotojų darbo sąlygas;

18.4. garantuoti įstaigos finansinių ataskaitų teisingumą.

19. Įstaigai draudžiama:

19.1. būti kitų juridinių asmenų dalyve;

19.2. steigti atstovybes;

19.3. užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą.

20. Įstaiga gali turėti ir kitokių teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, įstaigos veiklos tikslams ir šiems nuostatams.

V SKYRIUS
ĮSTAIGOS VALDYMAS

21. Įstaigai vadovauja direktorius, kurį Vyriausybės nustatyta tvarka konkurso būdu skiria į pareigas penkerių metų kadencijai ir atleidžia iš jų ar nušalina nuo pareigų savivaldybės meras.

22. Įstaigos veikla organizuojama pagal įstaigos direktoriaus patvirtintą įstaigos metinį veiklos planą, jis skelbiamas įstaigos interneto svetainėje www.apmc.lt .

23. Įstaigos direktorius:

23.1. organizuoja įstaigos darbą, kad būtų įgyvendinami įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

23.2. vadovauja įstaigai ir atsako už visą įstaigos veiklą;

23.3. užtikrina, kad įstaigos veikloje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų reikalavimų;

23.4. tvirtina įstaigos pajamų ir išlaidų sąmatas;

23.5. tvirtina įstaigos veiklos planavimo dokumentus, tvirtina įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą;

23.6. tvirtina įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, nustato darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą, jeigu biudžetinėje įstaigoje nėra sudaryta kolektyvinė sutartis;

23.7. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia įstaigos darbuotojus;

23.8. rūpinasi įstaigos darbuotojų profesinės ir dalykinės kvalifikacijos kėlimu, sprendžia jų vykimo į seminarus, kursus, mokymus galimybes ir apmokėjimo klausimus;

23.9. sudaro nuolatines ir laikinas komisijas įstaigos veiklos problemoms spręsti;

23.10. atstovauja įstaigai teisme, kitose institucijose, įstaigose;

23.11. garantuoja pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

23.12. organizuoja viešuosius pirkimus prekėms, paslaugoms ir priemonėms įsigyti;

23.13. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

23.14. užtikrina, kad įstaigos finansiniai įsipareigojimai neviršytų jo finansinių galimybių;

23.15. įstaigos vardu sudaro arba įgalioja kitus įstaigos darbuotojus sudaryti sutartis;

23.16. neviršydamas savo kompetencijos leidžia įsakymus, privalomus visiems įstaigos darbuotojams, ir kontroliuoja jų vykdymą;

23.17. teisės aktų nustatyta tvarka teikia savininkui įstaigos veiklos programas ir jų įgyvendinimo ataskaitas;

23.18. organizuoja įstaigos finansinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjektų finansinę apskaitą;

23.19. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas ir savininko pavedimus.

24. Įstaigos direktoriaus kompetenciją, funkcijas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, šie nuostatai ir pareigybės aprašymas.

25. Įstaigos direktoriaus laikinai nesant, jo funkcijas atlieka įstaigos direktoriaus pavaduotojas, o jo nesant – įstaigos direktoriaus paskirtas kitas įstaigos darbuotojas.

VI SKYRIUS
ĮSTAIGOS TURTAS IR LĖŠOS

26. Įstaigos savininko patikėjimo teise jai perduotas ir įstaigos įgytas turtas nuosavybės teise priklauso savininkui, o įstaiga šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Įstaigos lėšas sudaro:

27.1. savivaldybės biudžeto asignavimai;

27.2. fizinių ir juridinių asmenų parama;

27.3. kitos teisėtai įgytos lėšos.

28. Įstaiga, sudarydama ir vykdydama savo biudžetą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu ir kitais teisės aktais. Įstaigos finansinė apskaita organizuojama ir finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

29. Įstaigos direktoriaus ir darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

VIII SKYRIUS
ĮSTAIGOS VIDAUS KONTROLĖ

30. Įstaigos veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

31. Įstaigos vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.
32. Įstaigos finansų kontrolę atlieka įstaigos direktoriaus paskirti įstaigos darbuotojai.
33. Įstaigos finansinės veiklos kontrolę vykdo ir kitos institucijos ar įstaigos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS
ĮSTAIGOS NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA

34. Nuostatai savininko arba įstaigos direktoriaus iniciatyva keičiami ir papildomi Savivaldybės tarybos sprendimu.

35. Pakeistus Nuostatus pasirašo Savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo.

36. Pakeisti Nuostatai kartu su teisės aktų nustatytais dokumentais turi būti pateikti Juridinių asmenų registrui teisės aktų nustatyta tvarka. Pakeisti Nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

X SKYRIUS
ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMAS, LIKVIDAVIMAS IR PERTVARKYMAS

37. Įstaiga reorganizuojama, likviduojama ir pertvarkoma Savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

38. Įstaigą likviduojant, jos turtas ir lėšos perduodamos Alytaus miesto savivaldybei.

39. Įstaigą reorganizavus, jos turtas ir lėšos perduodamos juridiniams asmeniui, po įstaigos reorganizavimo perėmusiam įstaigos teises ir pareigas.

_____________________

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATAI (PDF FORMATU)

Informacija atnaujinta: 2024-03-08

Skip to content